REGULAMIN SKLEPU MY-LAMINATION.PL

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nabywa od MLP Towar. Klientem jest również Konsument;

2.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

3.    Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.    MLP – My Lamination Polska s.c., z siedzibą w Mysłowicach (41-400), ul. Mikołowska, nr 8, lok. 4, NIP: 6272758435 REGON: 380882942, e-mail: info@my-lamination.pl;

5.    Polityka prywatności – zbiór ogólnych warunków oraz zasad przetwarzania danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez MLP dostępna pod adresem: https://sklep.my-lamination.pl/content/7-prywatnosc;

6.    Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu My-Lamination.pl, określający ogólne warunki sprzedaży Towarów;

7.    Siła wyższa – zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia lub przewidzenia, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, decyzje organów państwowych ograniczających swobodę ruchu lub działania lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem prawidłowości sprzedaży Towarów, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych jeżeli bez ich dopływu sprzedaż Towarów stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona;

8.    Sklep internetowy – sklep prowadzony za pośrednictwem strony internetowej: https://sklep.my-lamination.pl/, oferujący możliwość nabycia Towaru, zgodnie z obowiązującą ofertą;

9.    Towar – przedmioty oferowane przez MLP za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodne z obowiązującą ofertą MLP;

10. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MLP a Klientem;

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów.

2.    Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej: https://sklep.my-lamination.pl/.

 

III. Zasady sprzedaży Towarów

1.    Towary są sprzedawane na rzecz Klientów, zgodnie ze złożonym Zamówieniem oraz w oparciu o warunki obowiązujące w ramach Sklepu internetowego.

2.    Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu i Polityki prywatności.

3.    MLP może wstrzymać się od sprzedaży Towarów wobec Klienta, jak również może ograniczyć dostęp do Sklepu internetowego, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub przepisów prawa, a w szczególności, gdy:

1)    podano w ramach Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

2)    dopuszczono się naruszenia dóbr osobistych;

3)    dopuszczono się innych zachowań, które zostaną uznane przez MLP za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania ze Sklepu internetowego lub godzące w dobre imię.

4.    Klient zobowiązany są w szczególności do:

1)    postępowania w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami współżycia społecznego;

2)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem;

3)    w przypadku udzielenia przez MLP specjalnego upustu na Towary, z tytułu odbycia szkolenia dedykowanego My Lamination, do nabywania Towarów wyłącznie na własny użytek i powstrzymania się od dalszej odsprzedaży Towarów nabytych w oparciu o specjalny upust. Naruszenie postanowień zawartych w zdaniu poprzednim skutkować może utratą upustu połączoną z obowiązkiem zwrotu sumy kwot stanowiących udzielony upust. Ograniczenie nie dotyczy serii Towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej;

4)    nienaruszania praw autorskich i pokrewnych MLP do materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy

1.    W celu zawarcia Umowy należy złożyć Zamówienia zgodnie z następującą procedurą:

1)    Klient zakłada konto w ramach Sklepu internetowego;

2)    Klient przenosi do koszyka Towary które chce nabyć;

3)    z koszyka Klient przechodzi do realizacji Zamówienia;

4)    Klient uzupełnia dane wymagane do realizacji Zamówienia, zgodne z dalszymi krokami;

5)    Klient składa Zamówienie;

6)    MLP potwierdza Zamówienie Klienta.

2.    W celu realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych przez MLP.

3.    Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez MLP.

4.    Umowa zawierana jest w języku polskim, podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

5.    Osobę składającą Zamówienie uznaje się za prawnie umocowanego reprezentanta Klienta.

 

V. Wynagrodzenie i metody płatności

1.    Ceny za Towary podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.    Zapłata wynagrodzenia następuje na warunkach, zgodnych z wyborem Klienta spośród możliwości przedstawionych w ramach Sklepu internetowego.

3      Zapłata następuje z chwilą w której środki pieniężne zostaną zaksięgowane na koncie MLP.

 

VI. Prawo do odstąpienia od Umowy

Dotyczy wyłącznie Konsumenta:

1.    Konsument który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni.

2.    Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest skierować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres MLP lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z dołączonym skanem podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail MLP. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi odrębny załącznik do Regulaminu.

3.    W przypadku odstąpienia od Umowy zwrotowi ulegną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MLP zostanie poinformowane o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

4.    Od 1 stycznia 2021 r. dodatkowo zastosowanie w ramach Regulaminu znajdzie następujące postanowienie: Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w dziale VI stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.    Informacje na temat zwrotów znaleźć można w ramach zakładki „Zwroty” dostępnej poprzez konto użytkownika.

6. Klient, który jest  Konsumentem w przypadku braku odbioru przesyłki ponosi koszty zwrotu Towaru do siedziby oraz  zwrot kosztów nieodebranej przesyłki. Należna kwota za wysyłkę oraz wysyłkę zwrotną wynosi 25 zł brutto. W przypadku wcześniejszej płatności  za zamówienie oraz rezygnacji z ponownego dostarczenia zamówienia sprzedawca  potrąca tą kwotę z otrzymanych od Klienta środków. Natomiast w przypadku chęci otrzymania ponownie zamówienia, klient ponosi koszt zwracanego towaru do siedziby oraz ponownej wysyłki - umowna kwota wynosi 25 zł brutto. 

VII Reklamacje dotyczące Towarów

1.    Reklamacje Towarów lub poprawności działania Strony internetowej Klient może składać:

1)    za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@my-lamination.pl;

2)    na piśmie na adres MLP.

2.    MLP ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

3.    W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia nieprawidłowości; (3) podanie danych identyfikujących i kontaktowych składającego reklamację; – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MLP.

4. Procedura wymiany

Aby wymienić zakupiony towar, dokonaj zwrotu produktu na powyżej wymienionych zasadach. Następnie złóż na stronie nowe zamówienie z towarem, który chcesz otrzymać. Zwrot środków za odesłany towar będzie dokonany w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki"

 

VIII. Prawo własności intelektualnej

1.    MLP jest właścicielem lub uprawnionym do korzystania i dalszego udostępniania wszystkich materiałów udostępnianych w ramach Strony internetowej.

2.    Korzystanie z materiałów bez zgody MLP lub w sposób sprzeczny z prawami MLP lub podmiotów trzecich, upoważnia MLP do żądania zaprzestania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń oraz zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

 

IX. Ochrona danych osobowych

1.    MLP w związku z prowadzeniem Sklepu internetowego występuje w roli administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonania Umowy (jakim jest wykonanie obowiązków umownych, zapewnienie kontaktu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych, rozliczenia rachunkowe, prowadzenie postępowania reklamacyjnego) z Klientem.

3.    Odbiorcami danych osobowych będą:

1)    dostawcy usług zaopatrujących MLP w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją MLP (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT);

2)    dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających MLP w dochodzeniu roszczeń;

3)    PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, w zakresie obsługi płatności elektronicznych;

4)    Spaty Tomasz Więch, z siedzibą w Tarnobrzego, w związku ze zleceniem usług PR, marketingu i obsługi social media.

5)    inne podmioty świadczące na rzecz MLP usługi lub podmioty, którym MLP powierzył przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Podmiot którego dane osobowe przetwarza MLP posiada w zależności od zaistniałych okoliczności i podstawy przetwarzania danych prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

6.    Podmiot którego dane osobowe przetwarza MLP posiada prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez MLP, dotyczących podmiotu którego dane osobowe przetwarza MLP, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7.    Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych w ramach danego Zamówienia jest warunkiem umownym. Podanie ich jest dobrowolne lecz niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. Nieudostępnienie danych skutkować będzie niemożliwością zawarcia Umowy i sprzedaży Towarów.

8.    Wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem ze Strony internetowej obowiązują również postanowienia Polityki prywatności.

 

X. Postanowienia końcowe

1.    Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów ogólnych.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MLP a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MLP.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4.    Regulamin wchodzi w życie począwszy od 1 marca 2021 r. i zastępuje w całości dotychczasowy Regulamin.

5.    MLP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez udostepnienie w ramach Sklepu internetowego nowego Regulaminu.

 


 

Załącznik. Wzór formularza odstąpienia od Umowy.

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy]

 

 

1.    Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę MLP, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail]:

 

........................................................................................................................................

 

2.    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od następującej umowy:

 

........................................................................................................................................

 

3.    Data zawarcia umowy:

 

........................................................................................................................................

 

4.    Imię i nazwisko uprawnionego:

 

........................................................................................................................................

 

5.    Adres uprawnionego:

 

........................................................................................................................................

 

6.    Podpis uprawnionego:

 

........................................................................................................................................

 

7.    Data wypełnienia formularza:

 

........................................................................................................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.